جمعه, 27 مهر 1397

عنوان : نخستین جلسه ی تشكیل انجمن صنفی كارفرمایی برای بازاریان دردفتر سرمایه گذاری شهرداری شهرتاریخی بندركنگ
کد خبر : ۴۹۰۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ 
ساعت : ۱۰:۱:۲

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ