يکشنبه, 4 فروردين 1398

عنوان : امضاء تفاهم نامه همكاری :معاونت شهرسازی ومعماری وزارت راه وشهرسازی ،معاونت میراث فرهنگی ،شركت بازآفرینی شهری،مركز تحقیقات راه مسكن وشهرسازی وشهرداری بندرتاریخی كنگ
کد خبر : ۴۹۷۸
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ 
ساعت : ۹:۳۴:۵۰

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱

بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ