يکشنبه, 27 آبان 1397

عنوان : روشنایی بلوار این ماجد كنگی توسط شهرداری بندرتاریخی كنگ
کد خبر : ۴۹۸۳
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ 
ساعت : ۹:۱۳:۲

امتیاز :  ۵/۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 

پورتال شهرداری بندر کنگ