• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ 
بخشی از فعالیتهای واحد عمرانی شهرداری بندرتاریخی كنگ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱6
۱: ادامه مرمت برکه پنج تا ۲:قیر پاشی و آسفالت محله هوجا بندرتاریخی کنگ
امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    6.1.7.0
    V6.1.7.0