شنبه, 23 آذر 1398
  • ساعت : ۱۲:۶:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ 
  • کد خبر : ۵۱۷۱
مزایده فروش 7 قطعه زمین (نوبت دوم )
شهرداری بندرکنگ در نظر دارد به استناد مجوزات شماره 123 مورخ 12/8/98 و شماره 57 مورخ 7/7/97 شورای محترم اسلامی شهر بندرکنگ 6 قطعه زمین در شهرک جدید 20 هکتاری و 1 قطعه زمین در شرق خیابان وحدت تفکیکی ابراهیمی با رعایت ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش برساند

برساند متقاضیان محترم می توانند حداکثر ظرف مدت 7 روز از انتشار این آگهی نسبت به تکمیل فرم مخصوص شرکت در مزایده به انضمام فیش واریزی به میزان 5 درصد کل قیمت پایه هر قطعه به حساب سپرده شماره 3100001809008 شهرداری بندرکنگ نزد بانک ملی اقدام و مدارک تکمیلی را از طریق پست سفارشی به نشانی استان هرمزگان بندرکنگ شهرداری بندرکنگ کد پستی 79641-17965 ارسال و یا در قبال اخذ رسید به امور دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

1- اخذ فرم شرکت در این مزایده و تکمیل آن ملزم به چک تضمینی و یا فیش به حساب فوق به میزان 5 درصد کل قیمت پیشنهادی و همچنین کپی شناسنامه و کپی کارت ملی شرکت کننده (برابر اصل شده ) فقط در مهلت تعیین شده امکان پذیر است

2- به فرم فاقد سپرده کمتر از 5 درصد و یا مبهم و یا تحویل داده شده بعد از موعود مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

3- تقاضای واصله یک روز پس از مهلت تعیین شده در محل شهرداری مفتوح می گردد.

4- هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده پس از اعلام شهرداری ظرف مدت 7 روز نسبت به مبلغ پیشنهادی اقدام ننمایند در غیر این صورت سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

5- در صورت هرگونه مشکل و یا موارد پیش بینی نشده این شهرداری مجاز و مختار خواهد بود وجوه دریافتی مسترد و فروش را کان لم یکن تلقی نمایند.

6- هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

7- فرد حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مزایده می بایست همان فرد واریز کننده فیش 5 درصد شرکت در مزایده باشدو در صورت برنده شدن جهت پرداخت مبلغ پیشنهادی به همین منوال خواهد بود.

8- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .

  متقاضیان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن 44233435- 44233437 واحدفنی شهرداری تماس حاصل فرمایید .

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.6.0
    V5.3.6.0